Skatteguide til Norge, opdateret 12.02 2023

 

Når du arbejder i Norge og bor i Danmark, er der flere skattemæssige forhold, som ikke indrapporteres automatisk.

Denne guide er ikke tiltænkt at være i stedet for kvalificeret rådgivning og er udelukkende af informativ og oplysende karakter. I tilfælde af et konkret behov bør der søges rådgivning hos fagpersoner eller forhåndsgodkendelse af Skatteetaten eller Skattestyrelsen.

Af Jonas Blom, International Tax Specialist, cand.merc.aud.

 

Norge er danskernes førstevalg, når det kommer til at arbejde udenlands. Det viser en stor undersøgelse fra 2019 foretaget i 34 lande for rekrutteringsbureaet Randstand.

Væsentlige årsager til dette er, at den norske mentalitet, kultur og sprog i vid udstrækning minder om de danske. Et forhold hvis rødder udspringer af Norge var en del af rigsfællesskabet med Danmark indtil 1814. Danmark og Norge er i den forstand stadig et broderfolk. For skriftsproget har der eksisteret en fælleskultur, der har varet langt længere end 1814[i].

I 2020 var der 19.016 danskere, som arbejdede i Norge Statistisk Sentralbyrå [ii].

Danskernes gennemsnitlige lønninger i Norge er de højeste blandt alle udlændinge og sågar højere end for nordmændene selv. Til sammenligning med danske lønninger er der mulighed for at tjekke Statistisk Sentralbyrå’s side[1]

Et eksempel på en dansk faggruppe, der har været i vækst siden 2001, er læger. Her har der i perioden 2001-2017 været en vækst på 62 procent af danske læger fuldtidsansat i Norge. Forklaringen skal ifølge Lægeforeningen findes i et meget konkurrencedygtigt lønniveau i Norge [2] på op til tre gange så meget som i Danmark.

For øvrige brancher er det mit indtryk, at Nordmændene på samme vis formår at konkurrere med det danske arbejdsmarked, når der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Norge.

2023

Torvikudvalget:

18 juni 2021 blev der nedsat ekspertudvalg ledet af professor Ragnar Torvik til gennemgang og revision af Norges skattesystem med henblik på, at foreslå ændringer til at fremtidsikre Norges konkurrenceevne, samt få flere i arbejde.

19.december kom udvalget med en 474 sider lang rapport.[0]

Af særlig interesse har jeg valgt at fremhæve følgende forslag til ændringer;

Et nyt arbejdsfradrag; ikke ulig beskæftigelsesfradraget vi kender fra Danmark, gives dette fradrag udelukkende på indkomst som er decideret løn og fradraget vokser med indtægten op til 300.000 NOK og er maksimal 55.000 NOK, det nedtrappes herefter med 5% af indtægten over 300.000 NOK og er helt udfaset ved en årlig indkomst på 1.4 millioner NOK.

Fradraget vil både gælde for løn og næring. Men altså ikke sociale ydelser og pensioner.

Lavere Trygdeafgift;

Udvalget foreslår at Trygdeafgift sænkes til 7% på løn og 10,2% på næring.

Udvalget foreslår personfradraget fortsat øges i samme takt som minstefradraget reguleres årligt, dvs. 3.200 NOK jf. 2022 reguleringen.

Nye satser 2022;

I forbindelse med Folketingsvalget i Norge og ny regering, er der ændringer på statsbudgettet, der betyder noget de fleste danskeres skat deroppe.

Fradraget for fagforening og a-kasse hæves fra maksimalt 3.850 NOK til 5.800 NOK.

Befordringsfradrag i Norge ændres. Bundfradraget reduceret fra 23.900 NOK til 14.000 NOK og satsen per kørt kilometer øges fra 1,56 NOK/km til 1,65 NOK/km.

Denne ændring er væsentlig, da det betyder at de mange danskere der pendler og rejser meget nu kan få fradrag for den del der årligt rejses udover ca. 8.500 km mod før 15.300 km. Udover bundfradraget, er fradraget nu ca. 5% højere.

Skat på almindelig indtægt er fortsat 22%, hvortil kommer evt. trinskat 1-4 for indkomster over 190. 349 NOK.

Minstefradraget øges fra 104.450 NOK til 109.950 NOK for et kalenderår.

Personfradraget øges fra 52.450 NOK til 58.250 NOK for et kalenderår.

Er skatten lavere i Norge end i Danmark?

Ja, skatten i Norge er væsentligt lavere end i Danmark, ca. 10-12% lavere. Din eksakte skatteprocent afhænger dog altid af en lang række skatteforhold, som kan svinge meget fra person til person, men også fra år til år. Marginalskatten er den maksimale skatprocent, man kan betale på sidst-tjente krone. For lønindtægter er marginalskatten i Norge 46,4%[v] mod 56,5% i Danmark.[vi]

Danmark har til sammenligning OECD’s højeste skattetryk, mens Norge kun er på en ottende plads[vii].

Kildeskatsordningen; En helt særegen ordning for udlændinge uden selvangivelse.

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt bliver sat automatisk på kildeskattordningen, også selvom du reelt set ikke opfylder kravene til denne. Det kan afstedkomme nogle ubehagelige overraskelser, som jeg gennemgår her.

I 2019 blev der er vedtaget mulighed for at udlændinge på midlertidigt ophold kan vælge fast beskatning på 25% kildeskat inklusiv Trygde.

Ordningen kaldes kildeskattordningen[3] eller pay-as-you-earn (PAYE).

Idéen bag kildeskatordningen er, at den administrative byrde for Skatteetaten skal være mindre, samt at en del fejl i selvangivelserne for midlertidige arbejdere kan undgås.

Denne nye mulighed er mest aktuel for lønmodtagere med korte ophold under 30 dage ad gangen, eks. ved korterevarende vikariater, f.eks. sygeplejersker. Det typisk i sådanne tilfælde, at jeg oplever ekstraordinært mange fejl og problemer.

Hvis man vælger den nye faste 25%, mister man retten til alle fradrag, inklusiv de store minstefradrag og personfradrag og kan samtidigt ikke benytte ordningen, såfremt man har et af følgende forhold:

 • tjener over trinn2 (643.799 NOK) i indkomst[viii]
 • har næringsindkomst i løbet af året
 • indtræder i fuld skattepligt, ved ophold 183 dage på en periode på 12 måneder eller 270 dage i en periode på 36 måneder. Såfremt man indtræder i fuld skattepligt, vil man have mulighed for at fortsætte i kildeskattordningen året ud.

For at svare på om det er lønsomt at sige ja til at fortsætte i kildeskattordningen, bliver vi nødt til at sammenligne skatteprocenten ved ordinærskattelægning med de 25% kildeskat

Estimat af skatteprocent i ordinær beskatning;

Beregningen er foretaget ud fra ophold i et helt skatteår i Norge, og der er ikke taget højde for yderligere fradrag, da disse altid afhænger af personlige forhold. Beregningen er heller ikke nødvendigvis retvisende for vikarer eller andre med korte ophold og spredte perioder.

300.000 NOK = 18,5%

400.000 NOK = 22,4%

500.000 NOK = 24,7%

600.000 NOK = 26.3%

Over trin2; (ikke muligt at vælge ny metode)

700.000 NOK = 28.1%

800.000 NOK = 30.0%

900.000 NOK = 31.5%

Således kan vi i vores gennemgang konstatere, at for en lønmodtager med ophold et helt år vil der indtil ca. 500.000 NOK i lønindkomst være en skattefordel i den gamle metode. For indkomster over ca. 500.000 NOK om året vil der potentielt set være en marginal fordel i den nye fast 25% beskatning på op til 1,8%, forudsat at vedkommende ingen yderligere fradrag har af betydning.

Problemer med at vælge kildeskattordning

Det er ikke muligt for arbejdsgiver at dække udgifter til dobbelt husførelse, når man har valgt kildeskattordningen. Årsagen hertil er, at arbejdsgiver jf.  norsk skatteret kun kan dække disse, når arbejdstageren ville have ret til fradrag for udgifterne.  Når arbejdstageren ikke længere har ret til at kræve fradrag i kildeskattordningen, vil enhver dækning af udgifter herefter være skattepligtig indkomst. Konsekvensen er, at skattegrundlaget bliver højere ved kildeskat ordningen end ved den ordinære ordning.

Et andet væsentligt problem er, at ved kildeskattordningen kan man ikke senere korrigere sine selvangivelser eller klage, da man blot får en kvittering for betalt skat, som rent juridisk ikke er at betragte som en afgørelse. Hvis det f.eks. viser sig, man ikke er skattepligtig til Norge, så vil man skulle søge om refusion af for meget betalt skat, hvor fristen blot er 6 måneder efter arbejdsgivers frist for at fastsætte skatten.

Jeg har observeret, at det hyppigt kommer bag på skatteydere, at de automatisk er sat på kildeskatordningen og selv aktivt skal fravælge denne. For folk med indkomst over 643.799 NOK etableres de ikke automatisk i ordningen, når dette beløb overskrides. Dette medfører en ekstremt høj beskatning resten af året, som hyppigt er over 60%. Dette er meget uhensigtsmæssigt og ubehageligt for dem, det sker for.

Kildeskattordningen er ikke attraktiv for flertallet men fornuftig for dem med mange korte ophold under 30 dage ad gangen, som f.eks. vikarer, med en indkomst under 643.799 NOK ingen fradrag af betydning.

Sådan fravælger du kildeskat;

Du kan se hvordan her (link)

Nye regler fra Stortinget med virkning fra indkomståret 2018

Ændringerne er;

Fradrag til kost fjernes for pendlere med adgang til et køkken og opbevaring af mad i pendlerboligen. Man kan fortsat få fradrag for kost i andre sammenhæng.

Fradrag for logi tidsbegrænset. Pendlere med dobbelthusførelse kan nu fra og med 2018 og to år frem fortsat få fradrag for deres norske bolig, såfremt kriterierne til at være kvalificeret som pendler i norsk forstand er tilstede.

Dette skal også sammenholdes med, at skatteprocenten i Norge de seneste fem år er faldet fra 28% til 23%. Så der er også positive træk i lovgivningen.[4]

Norsk skatteforvaltningslov vedtaget i 2016

Den nye skatteforvaltningslov, der trådte i kraft i 2016, er ikke en afgørende ændring, og i korte træk er det vigtigste, at der nu er givet adgang til at ændre ligningen tre år tilbage i tid. Ligesom vi i Danmark har 3 år og 4 måneder og 1 dag til at rette selvangivelsen, er der altså nu 3 års mulighed for at få rettet gamle selvangivelser. Obs! Dette gælder fra 2016, så for årene 2015 og tidligere gælder de gamle klageregler fortsat. Herudover gælder generelt, at der med det nye ”egen meldingssystem” i højere grad er pålagt skatteyderne et større og mere tydeligt ansvar for, at informationerne, som Skatteetaten har, er både retvisende og fyldestgørende. Det skal i den sammenhæng understreges, at selvom den norske selvangivelse nu i højere grad er forhåndsudfyldt med tal, har man altså selv ansvar for at kontrollere, at tallene er korrekte og påføre evt. manglende fradrag.

Norsk arbejdsgiver

Hvis du arbejder for en norsk arbejdsgiver og betaler din Trygde (socialsikring) i Norge, er du skattepligtig af den indkomst i Norge og kun i Norge. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du, hvis du også har en dansk bolig til rådighed, fortsat har dansk selvangivelsespligt af den udenlandske indkomst. Du bliver ikke beskattet af indkomsten, men den indgår i beregningen af den samlede indkomst det pågældende år og kan således betyde noget for din skatteprocent af en eventuel dansk indkomst samme år. Omvendt indgår den også i beregningen af beskæftigelsesfradraget og kan således i en nogle situationer betyde penge retur fra Skattestyrelsen.

Dansk arbejdsgiver

Har du en dansk arbejdsgiver, bliver situationen mere kompliceret, da der er forskellige forhold, der gør sig gældende afhængigt af, om du er udstationeret fra Danmark til Norge eller arbejdsudlejet. En sådan vurdering bliver foretaget ud fra en række forskellige forhold. Eksempelvis vil du være udsendt, hvis din danske arbejdsgiver i overvejende grad beslutter, hvilke arbejdsopgaver du udfører. Arbejder du i Norge og udlandet mere end 183 dage, og iagttager du ligningslovens §33a, kan du betale norsk skat uden Trygde. Paragraffen foreskriver, at du ikke må være hjemme i mere end 42 dage i en halvårlig periode, OG at du ikke må arbejde, når du er hjemme. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at selvom lovens ordlyd siger, at ”nødvendigt arbejde” er tilladt, når man er hjemme, er der i praksis en nultolerance fra Skattestyrelsen. Det betyder, at eksempelvis det at tjekke e-mails potentielt kan blive bevisførelse for arbejde, således at fuld skattepligt (dansk skat) genindtræder. Da dansk AM-bidrag på 8% jf. dansk ret, er at betragte som skat, vil du spare 8,2% i forhold til ren norsk beskatning, da du heller ikke vil skulle betale Trygde på 8,2%.

Arbejdsudlejet fra Danmark

Er du arbejdsudlejet eller vikar, er du norsk skattepligtig fra første arbejdsdag.

Fradrag

Hos Skatteetaten

I modsætning til en dansk selvangivelse, hvor der typisk er kørselsfradrag og eventuelt nogle håndværkerfradrag for de fleste lønmodtagere, er der i Norge flere fradragsmuligheder. Obs! Skatteguiden er ikke en fyldestgørende beskrivelse af alle de mulige fradrag, men blot en gennemgang af de helt væsentligste. Der er I Norge andre fradrag, for eksempel forældrefradraget for faktisk afholdte udgifter til pasning af børn under 12 år.

Standardfradraget

Det klassiske fradrag, som fra år 2019 kun er muligt at vælge for sømænd og offshoreansatte, som ikke kan indtræde i kildeskattordningen[5]. Dette fradrag giver ret til et fladt fradrag på 10% op til et loft på 40.000 NOK pr. år (2016). Fradraget træder i stedet for en række fradrag, bl.a. kørselsfradrag, rentefradrag og pendlerfradrag (rejser, kost & logi). Så der er tale om at vurdere, hvad der bedst kan betale sig: det flade fradrag på 10% eller at kræve de andre fradrag for reelle udgifter. Det er vigtigt at notere sig, at standardfradraget kun gives de første to år i Norge. Offshore medarbejdere kan få det hvert år.

Pendler

Ordet pendler er i denne sammenhæng et norsk begreb anvendt af Skatteetaten. Der er to klassificeringer af pendlere; familiependlere og enlige pendlere. Enten kan du kvalificere dig til at være pendler med deraf følgende adgang til alle pendlerfradrag, eller også er du ikke-pendler og har ikke adgang pendlerfradrag. Det er altså enten-eller.

En række forudsætninger og krav skal opfyldes og eventuelt dokumenteres, før man kan opnå ret til disse fradrag.

Fradragene kræver, at du har bolig i Danmark og pendler regelmæssigt. Kravet til rejsehyppigheden for single er i udgangspunktet

hver 3 uge, men efter at jeg vandt en klagesag om diskrimination af danske pendlere mod den norske stat, er kravet nu nedsat til blot mindst 8 gange årligt for single pendlere (link) og 2-3 gange årligt for familiependlere. Det er vigtigt, at du gemmer dine rejsebilag og evt. fører en kørebog. Du er familie-pendler, hvis du er gift eller har hjemmeboende børn. Du kan som pendler få et fradrag for kost per arbejdsdag[6] samt huslejeudgifter i Norge. Huslejeudgifterne skal dokumenteres via bankoverførsel eller lønseddel. Fradrag for kost er betinget af, at du ikke har adgang til køkken eller bor på hotel. Du kan også få fradrag for den del af dine rejseudgifter, der overstiger bundfradraget, hvilket for 2022 er 14.000 NOK, svarende til ~8.500 km a 1,65 NOK/km. Der er typisk ca.10% af pendlerne, der bliver udtaget til skattekontrol af Skatteetaten og bedt om at indsende yderligere dokumentation.

Manglende eller ufuldstændig dokumentation medfører typisk, at pendlerfradragene helt eller delvist mistes med adgang for Skatteetaten til at revurderer forrige års ligninger.

Reglerne er ganske komplicerede, og der er en del gråzoner og faldgruber, hvilket afspejler, at der for Skatteetatens vedkommende er tale om et subjektiv skøn med basis i den enkelte lønmodtagers forhold. Der kan eksempelvis ydes kompensation for rejsehyppighed, hvis du arbejder langt oppe i Norge. Det kan derfor være en god idé at få rådgivning af en professionel, inden du starter dit job i Norge, hvis du planlægger at pendle.

Skattestyrelsen, bøder & Skattesmæk

Såfremt du også er skattepligtig til Danmark, er det væsentligt, at være opmærksom på, at der med denne følger selvangivelsespligt i Danmark af den norske indkomst hvert år.

Manglende rettidig selvangivelse medfører i første omgang bøde kaldet skattetillæg på enten 2.500 DKK eller 5.000 DKK afhængigt af, om beløbet er over eller under 400.000 DKK. Der tillægges renter til bøden. Skattestyrelsen er relativt aggressive med disse bøder, og jeg har oplevet dem uddelt allerede 1 uge efter fristens udløb 1 juli.

Lader man blot stå til, efter at Skattestyrelsen har uddelt bøde, vil der af Skattestyrelsen på lidt længere sigt blive foretaget en skattemæssig ansættelse af din norske indkomst. Dette resulterer typisk i fuld dansk beskatning af hele beløbet og oftest også uden kursomregning.

Sådanne krav bliver overtaget af opkrævningsafdeling fra Skattestyrelsen med rykkere og lønindeholdelse til følge.

Yderste konsekvens efter 3 år, 4 måneder og 1 dag fra den originale frist er det ikke længere muligt at få rettet sin selvangivelse til Skattestyrelsen mht. den udenlandske indkomst og evt. betaling af skatterestancer. Herefter kræves der ekstraordinær genoptagelse, hvilket, jvf. retsudviklingen desværre har medført, er tæt på umuligt at få. Det kan derfor blive en bekostelig affære ikke hurtigt at få styr på sagerne.

Ægtefælle

Har du en dansk ægtefælle, der arbejder i Danmark under dit ophold i Norge, kan din ægtefælle benytte dit evt. ubenyttede personfradrag og i visse tilfælde rentefradrag. Fradragene tilfalder dog ægtefællen, hvilket kan komplicere tingene, såfremt man er blevet skilt i mellemtiden.

Ubenyttede fradrag bliver automatisk overdraget til ægtefællen, og man skal sikre sig at udfylde sin egen danske selvangivelse korrekt.

Social sikring og forholdet til beskatningen

Her bliver det kompliceret, idet mulighederne afhænger af, hvor du er social sikret under arbejdet, og om der er tale om arbejde for en privat eller en offentlig arbejdsgiver. Lovgivningen om, hvor man er social sikret, er den samme i både Danmark og Norge, da den er baseret på reglerne i EF-forordning 883/2004.[ix]

Kompetent myndighed i Danmark på området er Udbetaling Danmark International[x] og i Norge NAV Medlemskap og Avgift [xi].

Socialt sikret i Norge; Det betyder, at du som udgangspunkt kan se bort fra ligningslovens §33a, hvorfor du godt må opholde dig i Danmark i mere end 42 dage pr. halvår og stadigt kan blive exemption lempet, hvilket betyder du ikke skal betale op til dansk skat, så længe du har betalt fuld norsk skat og Trygde[xii]. I tillæg er det skærpede krav om, at man ikke må arbejde de dage, man er i Danmark, heller ikke relevant, som vil være tilfældet jf. 42 dages reglen (LL§33).

Du opsparer rettigheder til norsk pension og andre sociale ydelser, som f.eks. arbejdsafklaringspenge og uføretrygd. når du er medlem af Folketrygden og socialt sikret i Norge.

Socialt sikret i Danmark;

Hvis du er social sikret i Danmark, er det kun, såfremt du arbejder for offentlig arbejdsgiver, at du fortsat kan benytte dig af exemption lempelse og undgå dansk udligningsbeskatning. Exemption lempelse betyder du ikke skal betale op til dansk skat, så længe du har betalt fuld norsk skat og Trygde[xiii]

Hvis du som social sikret i Danmark arbejder i Norge samt ønsker at undgå udligningsbeskatning, skal du iagttage de krav, som er beskrevet i ligningslovens §33a. Reglerne er relativt omfattende, og bevisbyrden påhviler i Skattestyrelsens optik udelukkende skatteyder. Jeg har en årelang erfaring med bevisførelse og retspraksis, som dog altid afhænger af den individuelle skatteyders sag.

Fravælger du betaling af Trygde og medlemskab af Folketrygden, skal du gøre dig klart, at du samtidigt fravælger opsparing til pension og andre sociale ydelser såsom arbejdsafklaringspenge og uføretrygd i Norge.

Gratis tjek af gamle selvangivelser

Jeg tilbyder uden for skattesæsonen (marts til juni) gratis tjek af dine selvangivelser og årsopgørelser. Samtidigt får du typisk et tilbud på, hvad rettelser af evt. mangler vil koste dig.

Mulighed for hjælp med nægtede fradrag

Jeg hjælper danskere, der er blevet nægtet eller har fået afkortet deres rentefradrag på deres bolig i Danmark, single pendlere, der er blevet nægtet alle deres pendlerfradrag i Norge, pga. de kun havde 8-10 returrejser i året. Har du derfor en skattesag, hvor du mener, at afgørelsen ikke er korrekt, er du velkommen til at rette henvendelse. Kontakt mig på min arbejdsmail jonasblom@gmail.com

©Obs, denne guide er gratis at bruge og må deles, men er du revisor eller skattekonsulent og driver konkurrerende virksomhed, skal du jvf. markedsføringsloven og ophavsretsloven have min skriftlige tilladelse, såfremt du vælger at benytte dele af eller hele min guide.

Andre guides og opdateringer;

Din retssikkerhed; Da jeg med jævne mellemrum oplever, at Skattemyndighederne handler uden for den kompetence og magt de er givet i Skatteforvaltningsloven meget vide beføjelser, har jeg besluttet at skrive lidt om emnet og prøve at belyse problemstillingen med et par konkrete oplevelser fra hverdagen som skattekonsulent. Slutteligt kommer jeg ind på nogle lavpraktiske tiltag, du kan foretage i din interaktion med Skattemyndighederne for at sikre dit tarv og retsstilling. Du kan læse mere her (link)

Vigtige klagesager; Jeg har opdateret min hjemmeside med en kort gennemgang af et par større sager. Senest klagesag mod den norske stat vedr. danske underholdsbidrag er medtaget. Udover er der sagen NJORD Law Firm, hvor jeg vandt ved EFTA Surveillance Authority mod den norske stat, også et referat af en MAP-sag vedr. dobbeltbeskatning af erhvervsfisker for 2.4 mill. DKK og en sag vedr. en pilot, der fik tillægsskat på 89.550 NOK for fejlagtig selvangivelse.

Du kan læse mere her (link)

Guide til at oprette enkeltpersonforetak for danske læger;

Såfremt du i forbindelse med dit virke som læge, modtager HELFO-betalinger for lægevagter, patientandele eller andet næring har jeg en guide til at oprette norsk enkeltmandsfirma.

Du kan læse mere her (link)

15 gode links for danskere med arbejde i Norge

 1. Sådan beregnes din norske indkomstskat til Norge
 2. Sådan ændrer du din bankkonto information, til at få penge retur fra Norge
 3. Ændre din norske forskudsopgørelse hos Skatteetaten
 4. Information til pendlere med hjem i udlandet fra Skatteetaten
 5. Flyttemelding, fra udlandet til Norge
 6. Flyttemelding, fra Norge til Danmark. Der skal man blot melde flytningen til Danmark og adresse ændring i Norge.
 7. Nyt skattekort.
 8. EU & EØS reglerne om social sikring, guide på dansk.
 9. Folkepension fra Norge. 
 10. Køre norsk bil i Danmark
 11. Køre dansk bil i Norge
 12. Finde norsk gennemsnitsløn til sammenligning med den danske.
 13. Få MinID i Norge, er tilsvarende NemID i Danmark
 14. Billig hjælp til lejekontrakt i forbindelse med udlejning af egen bolig 
 15. God side om udlejning i forbindelse med udlejning af egen bolig

[0] https://www.regjeringen.no/contentassets/2dcc57a783cc4403bbdb48558514dc38/no/pdfs/nou202220220020000dddpdfs.pdf

[1] https://www.ssb.no/statbank/table/11418/?rxid=6fb42bda-92e2-486d-a69b-1d94b4460dba

[2] http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-07-01-danske-laeger-rejser-i-stort-tal-til-norge-vi-har-fundet-en-fast-base-i-vores-liv

[3] https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattekort/kildeskatt-pa-lonn/

[4] https://e24.no/privat/skatt/dette-er-de-viktigste-skatteendringene-i-2018/24221747

[5] https://verdtavite.kpmg.no/utenlandske-arbeidstakere-i-norge/

[6] Se ændring i 2018, mht. betingelserne for dette, er skærpet!

[i] https://denstoredanske.lex.dk/Norge_-_historie_(1660-1814)

[ii] https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef

[iii] https://markets.businessinsider.com/news/stocks/goldman-sachs-lifts-2021-oil-outlook-alongside-potential-covid-vaccine-2020-9-1029550942

[iv] https://e24.no/norsk-oekonomi/i/X8ReAb/bedriftene-vil-ha-det-helsesektoren-trenger-det-naa-blir-det-kamp-om-arbeidskraften

[v] https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2020/id2671009/

[vi] https://www.skm.dk/skattetal/satser/tidsserier/marginalskatteprocenter-1993-2021/

[vii] https://cepos.dk/abcepos-artikler/0006-danmark-har-oecd-s-hoejeste-skattetryk/

[viii] https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/kildeskatt-pa-lonn/?fbclid=IwAR23JapVmoeBczLJBeAgIEak_pNV5XqR5vDoL05KTXlHM_UZxL0mcIstR1A

[ix] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10521

[x] https://www.borger.dk/danskere-i-udlandet/Arbejde-i-udlandet/International-social-sikring

[xi] https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/internasjonale-saker-kontorinformasjon

[xii] https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061396#:~:text=Exemptionmetoden%20betyder%2C%20at%20bop%C3%A6lsstaten%20som,Exemption%20med%20progressionsforbehold.

[xiii] https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061396#:~:text=Exemptionmetoden%20betyder%2C%20at%20bop%C3%A6lsstaten%20som,Exemption%20med%20progressionsforbehold.

©Obs, denne guide er gratis, at bruge og må
deles, men er du revisor eller skattekonsulent
og driver konkurrerende virksomhed, skal du
jf. markedsføringsloven og ophavsretsloven
have min skriftlige tilladelse, såfremt du
vælger, at benytte dele eller hele min guide.

JBlogo3