Handelsbetingelser

Nedenfor kan du læse de generelle vilkår for handel med Jonas Blom Consulting. Jeg er meget optaget af at varetage mine klienters tarv, på bedste vis. Jeg opfordrer dig alligevel til, du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

Levering og fortrydelsesret;

De typiske ydelser i min forretning består af services til brug i primært Norge og til dels Danmark.

Fortrydelsesretten er altid i henhold til gældende dansk lov, som pt. for serviceydelser er 14 dage efter aftalen er indgået. Dog er de 14 dages fortrydelsesret ikke gældende hvor serviceydelsen leveres indenfor de første 14 dage efter aftalens indgåelse efter klientens ønske jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. 

Reglerne om fortrydelsesret gælder heller ikke for levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

Omkostningerne, hvis arbejdet er påbegyndt, vil der kunne modregnes et beløb tilsvarende for medgået tid, brugt på opgaven i sin helhed.

Servicen anses typisk for leveret når klienten modtager faktura, samt besked om opgavens er afsluttet. Dette er for de fleste opgaver, en e-mail, hvor det fremgår at arbejdet jf. aftalegrundlaget er fuldført.

For selvangivelser, er leveringstiden afhængig af klientens responstid og svar på mine spørgsmål. For enkelte specielle sager, hvor der er tale om betaling afhængig af slutresultatet, faktureres der når opgaven er løst.

Vejledende priser fremgår af hjemmesiden under priser, eller i det skriftlige aftalegrundlag, som klienten er gjort bekendt med. Bestræber mig altid på aftalegrundlaget er klart via e-mail og i mere omfattende sager gennemgået med klienten telefonisk.

Samarbejdets omfang og varighed;

Både klienten og Jonas Blom Consulting kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

Jonas Blom Consulting er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse frem til samarbejdets ophør.

Ansvar;

Der følger de almindelige erstatningsmæssige regler for ydelser der lægger udenfor erklæringsområdet. Således gælder det skærpede professionsansvar udelukkende for ydelser, med revisorpåtegnelse, eksempelvis afgivelse af regnskaber og udlejningsregnskab på SKAT.dk.

For alle andre ydelser, som f.eks. rådgivning, hjælp med selvangivelser m.m, er der blot gældende de almindelige forpligtelser i henhold til erstatningsretten.

Ansvaret for den leverede rådgivning og ydelser er begrænset til 5 gange honoraret for den pågældende opgave

Hjemmesiden og min skatteguide er ikke ment at træde i stedet for personlig rådgivning og konsekvenser af at indrette sit liv derefter, er på egen risiko. Da der er for mange variabler, i den enkeltes skatteforhold til jeg kan lave en 100% retvisende skatteguide, eller tage ansvaret for at læsere, som jeg har ikke repræsenteret, har forstået og anvendt indholdet på en ansvarlig og retvisende manér.

Jeg er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Databehandling;

Alle personlige informationer opbevares konfidentielt, med ”Two Factor Authentication” på nettet og bag firewalls, med passwords kun jeg kender.

Alle e-mails er krypterede og opbevaret efter retningslinjer godkendt i EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)

Regnskabsmateriale opbevares som udgangspunkt minimum den tid dansk lov foreskriver og herefter vil det blive makuleret eller slettet, med mindre klienten har udbedt sig materialet returneret.

For selvangivelses-materiale, opbevares det som udgangspunkt i 5 år. Klagesager og andre svarskrivelser opbevares og anvendes i læringsprocessen, men kun af betroede medarbejdere, i kompliance med GDPR.

Klienters personlige data, videregives aldrig til andre end Skattemyndighederne og kun i forbindelse med en opgave, som jeg er hyret til og såfremt dataen, er af relevans for myndigheden. Dataen benyttes udelukkende til markedsføring på hjemmesiden som “vigtige klagesager” i en anonymiseret form. Dataen benyttes derudover ikke i nogen som helst sammenhæng anden end hvad man rimeligt kan forvente ud fra opgavens natur.

Såfremt man ønsker sine data slettet, så kan man blot sende mig en mail, eller ringe.

Klager, samt forældelse;

Hvis du imod forventning på noget sæt og vis skulle være utilfreds med mine ydelser, eller mene vores aftale er misvedligeholdt, vil jeg gerne du kontakter mig direkte enten på mail, eller telefonisk. Så vi forhåbentligt sammen kan finde en løsning, til alles tilfredsstillelse.

Alternativt kan du klage vha. https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

Drejer klagen sig om opbevaring af dine personlige data kan du klage til persondatatilsynet.

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Erstatningskrav imod Jonas Blom Consulting forældes tolv måneder efter, klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav, hvis klienten er erhvervsdrivende. Forældelse indtræder dog senest tre år efter det tidspunkt, hvor den rådgivning eller ydelse, som kravet baseres på, er ydet.

Ændringer;

Jeg forbeholder mig retten til, at lave ændringer i handelsbetingelserne uden at varsle, eller sende notits herom.

Lov og værneting;

Hvor intet andet er anført, er Danmarks love gældende, samt EU-retten, hvor den er lex superior, dvs. bestemmende for dansk ret.

Ved uoverensstemmelser der ikke kan løses på fredelig vis kommunikativt, skal en evt. sag indbringes for Byretten i Rønne.