Forretningsbetingelser

Jonas Blom Consultings forretningsbetingelser gælder for den rådgivning og de opgaver, der ydes/påtages af Jonas Blom Consulting, medmindre andet aftales skriftligt.

Honorar og betaling

Fastsættelsen af et honorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den forventede medgåede tid, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Jonas Blom Consultings honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Forudbetaling

Jonas Blom Consulting anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af honorar.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på Jonas Blom Consultings konto reg 5337 og kontonummer 0000242799 i Arbejdernes Landsbank og kan anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Fakturering

Som udgangspunkt udsteder Jonas Blom Consulting faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt og der tillægges moms efter gældende regler.

Fortrolighed

Oplysninger modtaget som led i løsningen af opgaven vil blive behandlet fortroligt i enhver henseende, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er fortrolige.

Fortrolige oplysninger modtaget i forbindelse med opgaven videregives ikke til tredjemand uden klientens forudgående samtykke, medmindre:

  • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
  • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
  • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt.

Det er Jonas Blom Consultings politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men Jonas Blom Consulting kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds-og fortroligheds­brister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

Anvendelse af vores rådgivning

Jonas Blom Consultings rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig skriftlig forhåndsaccept. Jonas Blom Consulting er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Afslutning af opgaven

Jonas Blom Consulting fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Jonas Blom Consulting forbeholder sig dog ret til umiddelbart at afslutte bistanden, hvis kredittiden på fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten.

Jonas Blom Consulting forbeholder sig endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt Jonas Blom Consulting i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis Jonas Blom Consulting mener, at det er i klientens interesse, at samarbejdet ophører.

Misligholdelse

Såfremt klienten eller Jonas Blom Consulting misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til det aftalte og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen, medmindre der sker afhjælpning af misligholdelsen inden for rimelig tid.

Væsentlig misligholdelse af klientens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Jonas Blom Consulting berettiget kan ophæve aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Force majeure

Ved force majeure suspenderes Jonas Blom Consultings forpligtelser i henhold til det aftalte, så længe force majeure situationen varer, i det omfang opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen.

Force majeure dækker over særligt kvalificerede forhold, herunder cyber­angreb, som ligger uden for Jonas Blom Consultings kontrol, og som Jonas Blom Consulting forud for indgåelse af aftalen ikke burde have taget i betragtning, og ej heller efter aftalens indgåelse burde have undgået eller overvurderet. Forhold hos underleverandører kan også anses for force majeure forudsat, at dis­se opfylder samme betingelser som nærværende afsnit.

 

Klager

Hvis en klient mod forventning er utilfreds med den leverede ydelse, henstiller Jonas Blom Constulting til, at der rettes skriftlig henvendelse til JonasBlom@gmail.com eller pr. telefon +45 52307666, således at der kan findes en løsning.

For forbrugere kan der alternativt oprettes en klagesag hos Center for Klageløsning og Forbrugernævnet under Nævnenes Hus.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Jonas Blom Consulting skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Ansvarsbegrænsning

Jonas Blom Consulting er ansvarlig for den leverede ydelse i henhold til det aftalte i overens­stemmelse med dansk rets almindelige regler.

Medmindre andet aftales, kan Jonas Blom Consultings ansvar i forbindelse med levering af ydelser ikke overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar for ydelsens udfø­relse, dog maksimalt kr. 50.000, uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

Såfremt fakturaen beløbsmæssigt er delt op mellem udarbejdelse af en dansk henholdsvis en norsk selvangivelse, og der konstateres fejl i den ene selvangivelse, vil Jonas Blom Consultings ansvar ikke kunne overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar gældende for den fejlbehæftede selvangivelse.

Jonas Blom Consulting er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

Jonas Blom Consulting kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et re­sultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller doku­mentation, som er tilvejebragt af andre end Jonas Blom Consulting.

Jonas Blom Consulting kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller ud­kast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

Jonas Blom Consulting påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredje­mand), som benytter den af Jonas Blom Consulting leverede ydelse eller viden. Klienten forpligter sig til at godtgøre Jonas Blom Consultings forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som Jonas Blom Consulting med rimelighed måtte pådrage sig i forbin­delse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Jonas Blom Consulting som følge af klientens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

Persondata

Jonas Blom Consulting indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse og Databeskyttelsesloven.

Jonas Blom Consulting respekterer sine klienters forventninger om databeskyttelse og fortrolighed.

I det omfang Jonas Blom Consulting er databehandler, henvises der tillige til Jonas Blom Consultings databeskyttelsespolitik

Interesse- eller loyalitetskonflikt

Det er Jonas Blom Consultings praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, inden en opgave endeligt påtages. Det kan ikke garanteres, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. Jonas Blom Consulting henstiller derfor til, at klienten straks underretter Jonas Blom Consulting, hvis klienten selv skulle blive opmærksom på en potentiel interessekonflikt.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Jonas Blom Consulting er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Jonas Blom Consulting til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger om og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Jonas Blom Consulting til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Jonas Blom Consulting også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

Kontaktoplysninger

Jonas Blom Consulting

Vimmelskaftet 8, 3700 Rønne

CVR-nr.: 33823967

Telefon: +45 52307666

E-mail: JonasBlom@gmail.com