Klage vedr. Tillægsskat på 89.550 NOK for pilot

 

Afgjort dato 30.08 2018

 

Klage vedr. Tillægsskat på 89.550 NOK for pilot pga. fejlagtig selvangivelse for dansk pilot

 

Instans; Skatteklagenemnda

En dobbeltdomicileret dansk pilot havde i forbindelse med flytning af midtpunkt for livsinteresser og familien til Norge, først selvangivet og beskattet sin lønindkomst i Danmark for indkomståret. Han havde været i dialog med SKAT som indledningsvis antog han som de forudgående år skulle betale sin skat i Danmark.

Efterfølgende modtager Skatteetaten information fra dansk SKAT om indkomsten og piloten bidrager helt frivilligt med alle relevant informationer, her fremgår helt tydeligt, at der i sagens natur ikke kan være tale om skatteunddragelse, da han i god tro har betalt højere indkomstskat i Danmark. Samt i perioden pga. en voldsom arbejdsulykke har måtte opgive hvervet som pilot.

Piloten bliver pålagt 30% tillægsskat af den beregnede norske skat uden hensyn til den allerede betalte danske skat på indkomsten, med påstand om han skulle have forsøgt at opnå en skattefordel af at undlade at beskatte indkomsten i Norge.

Vores primære påstand var at skatteyder 1) ikke har opnået nogle skattemæssig gevinst ved at betale en højere dansk skat og 2) var syg på selvangivelses tidspunktet da han kort forinden var udsat for en alvorlig ulykke der medførte han måtte opgive sit hverv som pilot.

Betingelserne for pålæggelse af tillægsskat er;

At det skal i utgangspunktet ilegges tilleggsskatt etter lignl. § 10-2 nr. 1 når skattyter

  • har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene, eller
  • har unnlatt å levere pliktig selvangivelse eller næringsoppgave, og
  • opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler*

Sekundært viste vi til;

Det skal ikke ilegges tilleggsskatt, jf. lignl. § 10-3

  • når skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak, se nærmere pkt. 3.11*
  • når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- og skrivefeil i skattyters oppgaver, se nærmere pkt. 3.12
  • når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, se nærmere pkt. 3.13

Medhold frifundet for tillægsskat på 89.550 NOK

Vores primære anbringende om allerede betalt dansk skat vinder ikke frem i Skatteklagenemnda. Men lægeattesten fra egen læge vurderes sammen med det forhold at sygdommen medførte, han måtte stoppe som pilot at tale for at der med sandsynligheds overvægt ikke kan siges at piloten var i stand til at varetage sin selvangivelser korrekt på selvangivelsestidspunkt.

Afgørelsen fra Skatteklagenemnda var derfor at piloten for medhold i at tillægsskat på 89.550 NOK frafaldes.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14/KAPITTEL_9#%C2%A79-5