Dokumentation af social sikring i Norge, Skattestyrelsens ulovlige forsøg på udvidelse af retspraksis.

Afsagt 14.marts 2022

SKM2022.282.LSR

Instans; Landsskatteretten

Den anden store sag jeg har vundet i år er ved Landsskatteretten, hvor vi 14 marts fik fuldt medhold i at Skattestyrelsens forsøg på at udvide retspraksis omkring krav til dokumentation af social sikring i Norge gik udover hvad der er rimeligt og nødvendigt.


For at opnå den mest fordelagtige beskatning af indkomst fra Norge i Danmark kaldet exemptionlempelse, hvor man kun betaler ren norsk skat, så er det en forudsætning, at man med privat arbejdsgiver har betalt fuld norsk skat og Trygde (norsk AM-bidrag) og kan dokumentere dette.
Retspraksis på området har hidtil været, at en norsk årsopgørelse eller lønsedler, der viste betaling af Trygde var fyldestgørende dokumentation af dette.


Skattestyrelsen har forsøgt at fravige årelang retspraksis, deres egen juridiske vejledning og bebyrdet vandrende arbejdstager med et krav om en særlig attest fra NAV Medlemskap, som er den kompetente norske myndighed på området, om at de var social sikret i Norge.
Denne særlige attest kan kun rekvireres efter ansøgning, hvor man skal redegøre for hvorfor man har brug for denne.


NAV Medlemskap og Avgift vil efter nærmere vurdering kun lave en sådan afgørelse, hvis de mener det er relevant. Denne afgørelse er udelukkende udarbejdet på baggrund af de informationer vi selv oplyser, altså vil der ved sagsbehandlingen ikke blive belyst eller tilgå nye forhold.


Hovedreglen i regelsættet (EF-direktiv 883) bestemmer, man er social sikret, i det land man har 75% af arbejdstiden.


Undtagelsen for reglen er, at man for dansk arbejdsgiver midlertidigt under udstationering kan bibeholde den danske sociale sikring i Norge. I et sådan tilfælde udstedes en A1-attest om fortsat dansk social sikring under arbejde i Norge.


Således er A1-attesten en undtagelse for hovedreglen.


Skattestyrelsen har forsøgt at udvide retspraksis og forpligtige alle danske vandrende grænsearbejdere til at fremskaffe bevis for hovedreglen i EF-direktiv 883, udover en norsk årsopgørelse, hvor det klart fremgår.
Dette er et forsøg på en udvidelse af retspraksis og dokumentationskravet og en byrdefuld foranstaltning til hinder for vandrende arbejdstagere.


Denne foranstaltning går udover hidtil årelang praksis, hvor dokumentation kunne ske med en norsk årsopgørelse, der viste betaling af Trygde.


I nærværende sag, har min klient med dansk arbejdsgiver, ikke haft en A1-attest om dansk social sikring i forbindelse med arbejdet i Norge og vi havde sendt Skatteopgør og lønsedler for 2018, der alle viste der var sket fuld beskatning og Trygde præmiebetaling i hele indkomståret.
Skattestyrelsen nægtede klient exemptionlempelse, med argumentet om at dokumentationen ikke med rimelighed viste han var social sikret i Norge.


Dette forhold blev påklaget til Landsskatteretten, som 14.marts 2022, slog endegyldigt fast at indsendte dokumentation var fyldestgørende og gav fuldt medhold i de påklagede forhold. Den nye årsopgørelse for 2018 medførte en beskatning der var 134.956 DKK lavere for min klient.

Sagen er publiceret på SKAT.dk, da sagen anses som principiel.

https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2350535